ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

w szkoleniu okresowym dla pracowników administracyjno biurowych w technologii e-learning

Dane do faktury:

Należność za szkolenie w wysokości 65 zł przekażemy przelewem przed rozpoczęciem szkolenia na konto:

nr konta: 52102018110000010201196179

PEKAO BP


Oświadczam, że podane dane zgodne są z moim dowodem osobistym (paszportem) oraz, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych – wyłącznie do użytku wewnętrznego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U 97 Nr 133 poz. 883 z późn. zmian.)